Éra papírenských mlýnů začala v Evropě ve 13. století. V období delším než půl století vzniklo několik tisíc papíren, ve kterých se vyráběl ruční papír. Sice ještě ve 20. století fungovalo několik dávných továren na papír a několik se zachovalo do dnešních dnů, je třeba však akceptovat, že staré papírenství založené na jednoduchých strojích poháněných vodou a ručním čerpání papírové hmoty na síta vystřídaly během 19. století továrny používající papírenské stroje.


Do dnešních dnů se v Evropě zachovalo sotva 30 dávných papíren, které jsou svědky historické technologie výroby. Ze stávajících objektů jedním z nejzajímavějších je papírenský mlýn v Dusznikach-Zdroji (Polsko), ve kterém již 50 let sídlí Muzeum papírenství. Dusznické muzeum realizuje koncept přípravy žádosti o zápis na seznam UNESCO několika nejcennějších historických papíren. Nyní spolupracují muzea papírenství v Polsku (Duszniki-Zdrój), České republice (Velké Losiny) a Německu (Homburg v Dolním Francko).

Duszniki-Zdrój (Polsko)

Začátky papírenství v Dusznikach se datují do období před rokem 1562. Bohužel v roce 1601 povodeň zničila část objektů manufaktury. Tehdejší papírník – Gregor Kretschmer zrekonstruoval mlýn a v roce 1605 obnovil výrobu ručního papíru. Obdobím proslulosti mlýna bylo 17. a 18. století. Tehdy duszničtí papírníci díky získání značného majetku z prodeje papíru modernizovali výrobu a vyzdobili mlýn, který se stal jedním z nejkrásnějších průmyslových objektů v Evropě. Výzdoba ve tvaru rozet a polovičních rozet nad okny na západní a severní straně a přístřešky ve tvaru závitnic chránící sušárnu proti lijákům jsou prvky, které nelze najít v žádném jiném papírenském mlýně. Stejně tak neskutečné jsou nástěnné malby zhotovené v obytných prostorách někdejších papírníků.

                V trojici do UNESCO

Zástupci Muzea papírenství a Polského národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS uspořádali dne 1. prosince v Dušnících-Zdroji konferenci na téma „Praktická správa historických pomníků na příkladu papírenského mlýnu v Dušnících-Zdroji".

Kromě předložení řízení nejcennějších kulturních statků bylo důležitým cílem konference také analyzovat průběh příprav papíren k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V různých evropských zemích se dochovalo do dnešních dnů jen přibližně 30 papíren, mezi něž patří Muzeum papírnictví  v Dušnících-Zdroji i jeho partneři – od roku 2015 Ruční papírna Velké Losiny v České republice a papírenský mlýn v německém Homburgu, který se připojil v letošním roce. V rámci konference, které se zúčastnila spousta významných osobností, bylo podepsáno „Prohlášení o společném záměru a spolupráci" všech tří papíren.
TV Klodska

Deník

Motto: Spoluprací s dalšími unikátními papírnami zvyšujeme pravděpodobnost zdárného zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO

MUPA1165
Dohoda o spolupráci

Dne
15. dubna 2015 představitelé Ruční papírny Velké Losiny a Muzea Papírnictví v Dusznících-Zdroji svým podpisem „Dohody o spolupráci" zahájili cestu k přeshraničnímu zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.                                                                         

Podpisy
Ve trojici do UNESCO

Na konferenci "Praktick
á správa historických pomníků - příklad papírenského mlýnu v Dušnících-Zdroji", proběhlo slavnostní podepsání intenčního dopisu, týkajícího se spolupráce mezi papírnami ve Velkých Losinách, v polských Dušnících-Zdroji a německém Homburgu. Dohoda zvyšuje šanci na zapsání tří objektů na Seznam světového dědictví UNESCO jako sériového přeshraničního statku. Více
  

  

konference
Posilujeme spolupráci díky mikroprojektům

Polsko-české pohraničí je jediným místem na světě, kde méně než 100 km od sebe existují dva historické mlýny papíru: ve Velkých Losinách a Dušnících-Zdroji. S cílem chránit a podporovat tyto jedinečné kulturní památky, vznikl projekt  „Na stezce společné dědictví“, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (Interreg V-Česká republika-Polsko 2014-2020) prostřednictvím Euroregionu Glacensis.Více

 


 

 

Posilujeme spolupráci díky mikroprojektům

publicita EFRR Glacensis

Polsko-české pohraničí je jediným místem na světě, kde méně než 100 km od sebe existují dva historické mlýny papíru: ve Velkých Losinách a Dušnících. S cílem chránit a podporovat toto jedinečné kulturní dědictví, vznikl projekt „Na stezce společné dědictví“, financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (Interreg V-Česká republika-Polsko 2014-2020) prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Výsledky projektu byly prezentovány na konferenci ve Velkých Losinách 16. a 17. května 2018. Mezi řečníky byli: starostka obce Velké Losiny Jana Stará, ředitel Muzea papírenství Maciej Szymczyk, ředitel Ruční papírny Petr Fouček, majitel mlýna v Homburgu Johannes Follmer, zástupce University ve Vratislavi Radosław Glinski, Anna Marconi-Betka z Národního památkového ústavu ve Varšavě, Věra Kučová z Generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze a víceprezident NPÚ ICOMOS Marek Konopka. Jménem maršálka Dolnoslezského Cezary Przybylského přečetl blahopřejný dopis Bartosz Bartniczak, ředitel Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum. Zdravici za Olomoucký kraj přednesl náměstek hejtmana Milan Klimeš a Renata Gajek-Bogusz přečetla dopis od Starosty Kłodzka Macieje Awiżenia.

V rámci mikroprojektu byla provedena bádání v celé historii papíren na základě archivních dokumentů, dendrochronologické analýzy, architektonických studií a zkoumání stavebních materiálů. Výsledky potvrdily, mimo jiné, změnu datování papírenského mlýna v Dušnících. Ukázalo se, že jeho nejstarší jihozápadní roh pochází z doby před rokem 1562 a je pozůstatkem původního papírenského mlýnu. Badatelská činnost, propagační film, letáky a publikace byly vydány v několika jazykových verzích a prezentovány na konferenci. V souladu s programem konference účastníci navštívili druhý den objekt Ruční papírny včetně výrobních   prostor manufaktury a další atrakce Velkých Losin.

Konference ve Velkých Losinách byla také příležitostí k setkání zástupců papíren ve Velkých Losinách, Dušnících a Homburgu. Všechny tři památky spolupracují na přeshraničním zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, a pro zvýšení pravděpodobnosti tohoto aktu, byla upřesněna činnost v následujícím období.

Jedním z hlavních témat konference bylo také navázání spolupráce se státními, samosprávnými a ochranářskými orgány. Pouze prostřednictvím jejich zapojení bude možné vytvořit společný turistický produkt, jehož cílem je upevnit a šířit znalosti o historii techniky a kultury. 

Film ikona 


Titulka publikace CZ PL 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality